اعصابم بهم ریخته 

حالم خوش نیست 

کلافه ام 

میفهمی؟

صدا اذیتم میکنه ... نور اذیتم میکنه 

یعنی کلا میریزتم بهم 

وسواس فکری امونم رو بریده 

مدام دارم خودمو میکوبونم به در و دیوار 

همه چیز سیاه سیاه به نظرم میاد 

مدام سر درد دارم 

هیچ دارویی حالم رو خوب یا حتی عوض نمیکنه 

دارم یواش یواش میبرم ... 

زندگی خداحافظ 

/ 0 نظر / 22 بازدید