امروز به شدت گیجم و عصبی ... 

پرم از حس نفرت 

از حسادت 

از ... چیزی که نمیدانم چیست 

فقط میدانم حال خوبی ندارم 

/ 5 نظر / 20 بازدید
ایوب

لــــــــحظه های ســــکوتم؛ پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند مــــــملو از آنــــــچـــه مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم و نــــــــــــمی گـــــویم...!!!

رادمان

پشت این بفض بیدی شکستست که فکرنمی کردبااین بادها بلرزد...

رادمان

پشت این بفض بیدی شکستست که فکرنمی کردبااین بادها بلرزد...

رادمان

پشت این بفض بیدی شکستست که فکرنمی کردبااین بادها بلرزد...[گل]