من اینجا تا دلت بخواد تنهام  

من اینجا تا دلت بخوااااد  غمگینم 

/ 1 نظر / 21 بازدید
دکتر علی شریعتی

اگر تنهاترین تنها شوم ، باز خدا هست. او جانشین همه نداشتن های من است.دکتر علی شریعتی تو می دانی که من از میان همه نعمت های این جهان ، آن چه را برگزیده ام و دوست می دارم تنهایی است دکتر علی شریعتی